Ν. Γλώσσα – Λογοτεχνία A' Λυκείου

3 ώρες / εβδομάδα

Home Courses

Ν. Γλώσσα – Λογοτεχνία A’ Λυκείου

Ν. Γλώσσα – Λογοτεχνία A’ Λυκείου

Teacher

Πόψη Αικατερίνη

Category

Ανθρωπιστικών Σπουδών Γενικής Παιδείας

Το πρόγραμμα μας

Ωράριο Ν. Γλώσσα – Λογοτεχνία Ά Λυκείου

Ωράριο Ν. Γλώσσα – Λογοτεχνία Ά Λυκείου

Ν.ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Ωράριο

Ενδεικτικά: 3 Ώρες/ εβδομάδα

Ν. Γλώσσα (2 ώρες)

Λογοτεχνία (1 ώρες)

Ν. Γλώσσα – Λογοτεχνία A’ Λυκείου

Ν. Γλώσσα – Λογοτεχνία A’ Λυκείου

Περιγραφή μαθήματος

ΣΤΟΧΟΙ - ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Οι μαθησιακές διαδικασίες, μέσω των οποίων επιτυγχάνονταιστόχοι της γλωσσικής εκπαίδευσης σε όλες τις τάξεις του ΓΕΛ, διακρίνονται σε δύο επίπεδα:
α) διαδικασίες κατανόησης κειμένων και β) διαδικασίες παραγωγής γραπτού, προφορικούκαι πολυτροπικού λόγου και σχηματικά αποδίδονται ως εξής:Α. Διαδικασίες κατανόησης του νοήματος, της οργάνωσης και της μορφής των κειμένων
Α1. Εντοπισμός και αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών των κειμένων
Α2. Ερμηνεία και μετασχηματισμοί των κειμένων
Α3. Κριτικός στοχασμός/ αξιολόγηση των κειμένων
Α4. Αναστοχασμός σχετικά με ακολουθούμενες στρατηγικές κατανόησης κειμένων
Β. Διαδικασίες παραγωγής γραπτού, προφορικού και πολυτροπικού λόγου:
Μετασχηματισμοί κειμένων
Β1. Σχεδιασμός και οργάνωση των κειμένων
Β2. Σύνθεση κειμένων (συγγραφική φάση)
Β3. Αναθεώρηση – Δημοσίευση των κειμένων
Β4.Αναστοχασμός σχετικά με τις ακολουθούμενες στρατηγικές παραγωγής
λόγου/μετασχηματισμού των κειμένων
Οι θεματικές ενότητες για την Α΄ Λυκείου που προβλέπονται από τα Προγράμματα Σπουδών καιυποστηρίζονται από το εκπαιδευτικό υλικό είναι οι εξής:
Γλωσσική ποικιλία, οπτική γωνία, δημιουργικότητα της γλώσσας
Γλωσσομάθεια
Προφορικός και γραπτός λόγος
Αναλφαβητισμός
Ψηφιακός γραμματισμός
Διάλογος
Εφηβεία
Αγάπη και έρωτας
Ενδυμασία και μόδα
Γηρατειά και νεότητα
Παρελθόν, παρόν και μέλλον

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ο σκοπός της λογοτεχνικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι παρά ο διάλογος με τις ποικίλες λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της ανθρώπινης κατάστασης στα κείμενα, ώστε οι μαθητές/τριες: α) να βιώσουν τη λογοτεχνία ως πηγή εμπειριών, ως διαλεκτική συγκρότηση αισθητικών και διανοητικών συγκινήσεων, και να αναγνωρίσουν τη δραστική αξία τους για τη ζωή τους, β) να συγκροτήσουν την υποκειμενικότητά τους, εμπλουτίζοντας την κατανόησή τους για πτυχές του κόσμου που προϋπήρξε και εκείνου που τους περιβάλλει, και ενισχύοντας την κριτική τους στάση απέναντι στον τρόπο με τον οποίο η λογοτεχνία υποβάλλει νοήματα και αξίες.
Από τις τρεις διδακτικές ενότητες που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για την Α’ Τάξη, διδάσκονται: μία ή δύο ενότητες, («Τα φύλα στη λογοτεχνία», «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση», «Θέατρο») και μία ενότητα με θέμα που θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Σκόπιμο κρίνεται πριν την επιλογή να προηγηθεί συζήτηση στην τάξη και να ληφθούν υπόψη η γνώμη και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών…
Κατά την επεξεργασία κάθε ενότητας, θεωρείται απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται κείμενα τόσο από τη νεότερη και σύγχρονη όσο και από την παλαιότερη λογοτεχνία. Τα αναγκαία γραμματολογικά στοιχεία διερευνώνται σταδιακά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των λογοτεχνικών κειμένων, σε συνάρτηση με αυτά και δεν αποτελούν αντικείμενο αποστήθισης. Εάν γίνει επιλογή των ενοτήτων «Τα φύλα στη λογοτεχνία» και «Θέατρο», καλό είναι να φροντίσει να συμπεριληφθούν στη διδασκαλία όχι μόνο πεζά αλλά και ποιητικά κείμενα. Οι ενότητες αυτές θα μπορούσαν να διδαχθούν και συνδυαστικά. Η ενθάρρυνση των μαθητών/τριών να προτείνουν κείμενα προς συζήτηση και παρουσίαση στην τάξη μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τη λογοτεχνία. Τον ίδιο στόχο υπηρετούν, επίσης, ποικίλες πρακτικές φιλαναγνωσίας.

Περιγραφή μαθήματος

ΣΤΟΧΟΙ - ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Οι μαθησιακές διαδικασίες, μέσω των οποίων επιτυγχάνονταιστόχοι της γλωσσικής εκπαίδευσης σε όλες τις τάξεις του ΓΕΛ, διακρίνονται σε δύο επίπεδα:
α) διαδικασίες κατανόησης κειμένων και β) διαδικασίες παραγωγής γραπτού, προφορικούκαι πολυτροπικού λόγου και σχηματικά αποδίδονται ως εξής:Α. Διαδικασίες κατανόησης του νοήματος, της οργάνωσης και της μορφής των κειμένων
Α1. Εντοπισμός και αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών των κειμένων
Α2. Ερμηνεία και μετασχηματισμοί των κειμένων
Α3. Κριτικός στοχασμός/ αξιολόγηση των κειμένων
Α4. Αναστοχασμός σχετικά με ακολουθούμενες στρατηγικές κατανόησης κειμένων
Β. Διαδικασίες παραγωγής γραπτού, προφορικού και πολυτροπικού λόγου:
Μετασχηματισμοί κειμένων
Β1. Σχεδιασμός και οργάνωση των κειμένων
Β2. Σύνθεση κειμένων (συγγραφική φάση)
Β3. Αναθεώρηση – Δημοσίευση των κειμένων
Β4.Αναστοχασμός σχετικά με τις ακολουθούμενες στρατηγικές παραγωγής
λόγου/μετασχηματισμού των κειμένων
Οι θεματικές ενότητες για την Α΄ Λυκείου που προβλέπονται από τα Προγράμματα Σπουδών καιυποστηρίζονται από το εκπαιδευτικό υλικό είναι οι εξής:
Γλωσσική ποικιλία, οπτική γωνία, δημιουργικότητα της γλώσσας
Γλωσσομάθεια
Προφορικός και γραπτός λόγος
Αναλφαβητισμός
Ψηφιακός γραμματισμός
Διάλογος
Εφηβεία
Αγάπη και έρωτας
Ενδυμασία και μόδα
Γηρατειά και νεότητα
Παρελθόν, παρόν και μέλλον

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ο σκοπός της λογοτεχνικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι παρά ο διάλογος με τις ποικίλες λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της ανθρώπινης κατάστασης στα κείμενα, ώστε οι μαθητές/τριες: α) να βιώσουν τη λογοτεχνία ως πηγή εμπειριών, ως διαλεκτική συγκρότηση αισθητικών και διανοητικών συγκινήσεων, και να αναγνωρίσουν τη δραστική αξία τους για τη ζωή τους, β) να συγκροτήσουν την υποκειμενικότητά τους, εμπλουτίζοντας την κατανόησή τους για πτυχές του κόσμου που προϋπήρξε και εκείνου που τους περιβάλλει, και ενισχύοντας την κριτική τους στάση απέναντι στον τρόπο με τον οποίο η λογοτεχνία υποβάλλει νοήματα και αξίες.
Από τις τρεις διδακτικές ενότητες που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για την Α’ Τάξη, διδάσκονται: μία ή δύο ενότητες, («Τα φύλα στη λογοτεχνία», «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση», «Θέατρο») και μία ενότητα με θέμα που θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Σκόπιμο κρίνεται πριν την επιλογή να προηγηθεί συζήτηση στην τάξη και να ληφθούν υπόψη η γνώμη και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών…
Κατά την επεξεργασία κάθε ενότητας, θεωρείται απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται κείμενα τόσο από τη νεότερη και σύγχρονη όσο και από την παλαιότερη λογοτεχνία. Τα αναγκαία γραμματολογικά στοιχεία διερευνώνται σταδιακά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των λογοτεχνικών κειμένων, σε συνάρτηση με αυτά και δεν αποτελούν αντικείμενο αποστήθισης. Εάν γίνει επιλογή των ενοτήτων «Τα φύλα στη λογοτεχνία» και «Θέατρο», καλό είναι να φροντίσει να συμπεριληφθούν στη διδασκαλία όχι μόνο πεζά αλλά και ποιητικά κείμενα. Οι ενότητες αυτές θα μπορούσαν να διδαχθούν και συνδυαστικά. Η ενθάρρυνση των μαθητών/τριών να προτείνουν κείμενα προς συζήτηση και παρουσίαση στην τάξη μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τη λογοτεχνία. Τον ίδιο στόχο υπηρετούν, επίσης, ποικίλες πρακτικές φιλαναγνωσίας.

Max Availability : 4

Difficulty : Ν. Γλώσσα A' Λυκείου

Location : Φροντιστήριο

Typology : Α' Λυκείου

Question

Skip to content